Pedagogická koncepce LMŠ Bažinka

Základem vzdělávání v LMŠ Bažinka je respektující přístup, vycházející z konceptu "Respektovat a být respektován". Inspirujeme se také myšlenkou Marie Montessori "Pomoz mi, abych to dokázal sám". Program připravovaný pro děti se odvíjí od cyklických změn v přírodě během roku, lidových tradic a křesťanských svátků, věnujeme se také tématům dle aktuálního zájmu dětí.

Průvodci při své práci plně využívají vnitřní motivace dětí. Děti mohou ovlivňovat dění ve škole, pokud to není v rozporu s jejími pravidly. Při řešení konfliktů mezi dětmi upřednostňujeme řešení, k nimž děti dojdou samy, s případnou pomocí dospělého.

Sedm základních pilířů pedagogického přístupu:

  • Příroda jako učitelka

Příroda je ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte. Dítě se učí celostně, přímou zkušeností. Příroda rozvíjí všechny smysly, hrubou a jemnou motoriku, fantazii, kreativitu, sociální dovednosti. Snižuje stres, agresivitu, zvyšuje imunitu, dobrou náladu, sebeúctu. Posiluje odpovědné a přátelské chování k přírodě v dospělosti. Při výpravách se řídíme heslem "Není špatné počasí, jen špatné oblečení."

  • Volná hra

Hra je jednou ze základních seberozvíjejících potřeb dítěte. Dítě si potřebuje hrát, jako potřebuje jíst a spát. Hra je pro děti nejen zábavou, ale též vážnou věcí, rozumovou prací a školou myšlení.

Volná hra je typem dětské hry, při které si dítě samo vybere námět, záměr, hračky i partnera. Tato hra vychází z vlastní potřeby dítěte, jeho vnitřních motivů i zájmů. Je tedy dítětem iniciovaná a zaměřená na proces, ne výsledek. Volná hra slouží ke zdravému a přirozenému vývoji mozku. Posiluje mozek, odhaduje zájmy a záliby, podporuje kreativitu. Vede k rozvoji pohybových, emočních, kognitivních a sociálních dovedností, dává prostor pro "chyby". Proto v Bažince převažuje volná hra nad řízenou činností.

  • Místo hraček příroda, přírodniny a skutečné nářadí

Příroda je plná herního a pracovního materiálu, používáme to, co příroda v daném ročním období nabízí – klacky, listí, květiny, stromy, pupeny, ulity, bláto, hlína, voda, led, sníh, kamení,...

Děti mohou pracovat se skutečným nářadím a pomůckami – kladívka, pilky, nožíky, lopaty, rýče, motyky, hrábě, konvičky, šátky, lana, lupy, dalekohledy. Používáme encyklopedie, různé stavebnice.

V přírodě také rádi tvoříme. Příroda nabízí pestré možnosti pro tvorbu, ale nevyhýbáme se ani tradičním výtvarným prostředkům. Tvoříme téměř každý den.

Také pravidelné zpívání považujeme za základ dobrého zdraví. Zpíváme si všude tam, kde je pro zpěv prostor, v ranním kruhu, za chůze, při hře, při úklidu, při rukodělné činnosti apod.

  • Rytmus a bezpečí

Každý den ve školce je podmíněn rytmem, jehož prostřednictvím získávají děti jistotu v řádu věcí a světa. Pravidelný rytmus pomáhá vnímat svět v souvislostech. Rytmus spoluutváří hranice a pocit bezpečí. Také pravidla, která máme vytvořená, zajišťují pocit bezpečí, jistoty a řádu.

  • Individuální přístup a rodinná atmosféra

Naše třídy jsou věkově smíšené s maximálním počtem 15 dětí ve skupině se dvěma průvodci-průvodkyněmi. Věkově smíšené prostředí přímo připravuje dítě na skutečný život ve společnosti, děti se od sebe navzájem učí v bezpečné nesoutěžní atmosféře. Starší děti si přirozeně osvojují schopnost pomoci slabším, pokud o pomoc žádají, učí se empatii, důležité schopnosti pro život ve společnosti. Mladší děti se nápodobou učí tomu, co starší děti už zvládají. Zcela přirozeně a z vnitřní motivace.

Při práci s dětmi také zohledňujeme jejich silné stránky a podle toho volíme činnosti. Chybu vnímáme jako přítele, který nás učí.

  • Bezpečné riziko

Chceme děti připravit na život, který s sebou přináší i rizika. Proto u nás děti mohou pracovat se skutečnými nástroji jako je nůž, pilka apod., mohou lézt na stromy, šplhat do prudkého svahu, rozdělávat oheň atd. Máme vypracovaný systém pravidel a opatření, při jejichž dodržování je riziko úrazu minimální.

  • Výchova ke ctnostem

Pro rozvoj morálních a pozitivních hodnot používáme při práci s dětmi tzv. "Karty ctností". Ctnosti jsou vnitřní kvality osobnosti, které mají pozitivní vliv na nás samé i na svět kolem nás.

Karty dětem slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů, jako je trpělivost, sebedůvěra, naděje, statečnost a další.

S dětmi využíváme samozřejmě především to, co máme v nejbližším okolí - a není toho málo. Na jednu stranu se nám otevírají nádherné lužní lesy Litovelského Pomoraví, ze strany druhé to je úžasný interaktivní areál domu ekologické výchovy Sluňákov a nakonec na straně třetí jde o sérii tůněk obehnaných nízkými zarostlými kopečky bývalé motokrosové dráhy. V tomto bohatém okolí jsme si s dětmi našli spoustu místeček a zákoutí, která dostala svá specifická jména. Kde jsou v našem okolí místa, o kterých děti navštěvující Bažinku mluví, se můžete podívat na mapce: